Status Prawny

Status prawny

 

 

Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji rządowej, realizującym zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu chojnickiego.

 

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

  • art. 40 Ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformują administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  (tekst jedn. Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 24 sierpnia 2006r. o służbie cywilnej  (Dz. U. Nr 170, poz. 1218 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953,  z późn. zm.)
  • regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chojnicach.

 

Nadzór budowlany jako administracja zespolona
Od dnia 1 stycznia 1999 r. nadzór budowlany funkcjonuje w ramach administracji zespolonej. Administracja zespolona na terenie województwa działa pod zwierzchnictwem wojewody. Zgodnie z obowiązującą zasadą decentralizacji kompetencji, wprowadzoną ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.), jak najwięcej kompetencji przypisano organom administracji znajdującym się na jak najniższym szczeblu - najbliżej obywatela. Skutkiem takiego ukształtowania organów nadzoru budowlanego jest to, że posiadają one swoje własne, nie zastrzeżone do właściwości innych organów, kompetencje. Kompetencje te mogą być realizowane jedynie przez te organy; nie mogą zostać przejęte przez organ wyższego stopnia. Dlatego też, jeśli jakieś zadanie jest ustawowo przypisane powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego - tylko on jest władny je zrealizować. Skierowanie w takiej sprawie wniosku do WINB lub do GINB zawsze skutkować będzie przekazaniem go do właściwego PINB.