Obowiązujące

Działalność  PINB opiera się o następujące obowiązujące akty prawa:


1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2010 Nr 243, poz. 1623, z póź. zm.);
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (tj. Dz.U. 1998 Nr 133, poz. 872);
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (tj. Dz.U. 1999 Nr 49, poz. 1999 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (tj. Dz.U. 2001 Nr 84, poz. 906 ze zm.);

oraz w oparciu o zarządzenie wewnętrzne w postaci regulaminu organizacyjnego PINB w Chojnicach