PROCES BUDOWLANY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2010 Nr 243, poz.1623 z późn.zm.) reguluje przebieg procesu budowlanego, prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, kwestie związane z użytkowaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, jak również określa zasady działania organów administracji publicznej w tych sprawach.