Utrzymanie obiektów

 

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Ustawa rozróżnia dwa rodzaje kontroli okresowych, pierwszy to okresowe kontrole wykonywane raz w roku, drugi to kontrole wykonywane raz na pięć lat. Ustawa określa maksymalny okres dzielący wymienione tu kontrole i nie ma zastrzeżeń do częstszego ich przeprowadzania. Jednak karane jest niewypełnienie tego obowiązku w okresie określonym w ustawie.

Właściciele i zarządcy indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego i letniskowego oraz obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zwolnieni są z obowiązku dokonywania okresowych kontroli. Dotyczy to wyłącznie corocznej kontroli w zakresie sprawdzenia stanu technicznego sprawności elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Należy zauważyć, że ustawodawca odniósł się przy tym jedynie do budownictwa indywidualnego, a więc nie ma ono zastosowania w stosunku do domów jednorodzinnych administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Ustawodawca dał ponadto upoważnienie właściwym ministrom do wprowadzenia obowiązku częstszych kontroli, jak również określenia szczegółowego ich zakresu. Przepisy takie mogą się znaleźć w rozporządzeniach dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych.

Każdorazowo przeprowadzona kontrola powinna uwzględniać sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych po poprzednio przeprowadzonej kontroli.

Ustawa upoważnia organy nadzoru budowlanego do wydawania nakazu przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego, którego stan techniczny może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Uprawnienie do nakazania przeprowadzenia kontroli stanu technicznego jest niezależne od tego, czy właściciel (zarządca) przeprowadzał tego typu kontrole oraz kiedy była przeprowadzona ostatnia kontrola. Dla wydania nakazu przeprowadzenia kontroli nie musi istnieć stan zagrożenia. Wystarczające jest stwierdzenie przez właściwy organ, że nieodpowiedni stan obiektu budowlanego lub jego części może spowodować zagrożenie któregokolwiek z wymienionych dóbr. Organ nadzoru budowlanego, nakazując przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, powinien określić zakres tej kontroli, uwzględniający stwierdzone naruszenia w utrzymaniu obiektu budowlanego. Kontrola taka nie może wykraczać poza zakres uregulowany w ustawie.

Kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych (poza kontrolami instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i - w pewnej mierze - przewodów kominowych) mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i o odpowiednim zakresie. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz gazowych mogą wykonywać jedynie osoby posiadające uprawnienia wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, obok kominiarzy, którzy kontrolują przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne, wykazując się przy tym kwalifikacjami mistrza w zawodzie kominiarskim, mogą również wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Wyłącznie osoby z uprawnieniami budowlanymi mogą kontrolować kominy przemysłowe, kominy wolno stojące oraz kominy lub przewody kominowe, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.