Zakończenie Budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy 

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę, należy złożyć do właściwego organu zawiadomienie o zakończeniu budowy, chyba że wymagane jest pozwolenie na użytkowanie (art. 54 Prawa budowlanego).

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć:

-   oryginał dziennika budowy,

-   oświadczenie kierownika budowy:

a)  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b)   o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

-     oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

-    protokoły badań i sprawdzeń;

-    inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

-    potwierdzenie, zgodnie z przepisami odrębnymi, odbioru wykonanych przyłączy;

-    kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.


W przypadku dokonania podczas wykonywania robót zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony (art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego).

Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić, jeśli właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

 

Pozwolenie na użytkowanie

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

-  na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy - Prawo budowlane,

-   jeśli właściwy organ (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego) nałoży taki obowiązek:

a)  w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona - w przypadku samowoli budowlanej, gdy spełnione są warunki konieczne do jej zalegalizowania (art. 49 ust. 5 Prawa budowlanego),

b)  w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego, jeżeli budowa została zakończona - w przypadku postępowania naprawczego (art. 51 ust 4 Prawa budowlanego),

-    przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.


Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie składa się do właściwego organu         (PINB lub WINB)

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

-   oryginał dziennika budowy,

-   oświadczenie kierownika budowy:

a)  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b)  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

-    oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

-    protokoły badań i sprawdzeń;

a)  przewodów kominowych,

b)  instalacji wodociągowej,

c)  instalacji kanalizacyjnej,

d)  instalacji elektrycznej,

e)  instalacji odgromowej,

f)   instalacji centralnego ogrzewania (próba ciśnieniowa),

g)  instalacji centralnej ciepłej wody,

h)  instalacji gazowej,

a także inne, w tym protokoły ewentualnych badań i sprawdzeń użytych materiałów budowlanych, mające na celu stwierdzenie, czy spełniają warunki bezpieczeństwa umożliwiające ich zastosowanie.

-     inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

-     potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

-     kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.


Inwestor jest również obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony:

-   Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

-   Państwowej Inspekcji Pracy,

-   Państwowej Straży Pożarnej


Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie właściwy organ (PINB lub WINBma obowiązek przeprowadzić obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.
Kontrola obejmuje sprawdzenie:

-   zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;

-   zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:

c)   charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

d)   wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,

e)   geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),

f)    wykonania urządzeń budowlanych,

g)   zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

h)   zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

-   wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;

-   w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;

-  uporządkowania terenu budowy.

 

Wniosek inwestora o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie do przeprowadzenia kontroli. Właściwy organ (PINB lub WINB) przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a inwestor ma obowiązek w niej uczestniczyć w wyznaczonym terminie (art. 59c Prawa budowlanego). Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor (art. 59 ust 7 Prawa Budowlanego)

 

 

Załącznik:  Obiekty wymagające uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Kategoria

Obiekty budowlane

V

obiekty sportu i rekreacji, jak:

-   stadiony, amfiteatry,

-   skocznie i wyciągi narciarskie,

-   kolejki linowe,

-   odkryte baseny,

-   zjeżdżalnie

IX

budynki kultury, nauki i oświaty, jak:

-   teatry, opery, kina,

-   muzea, galerie sztuki,

-   biblioteki, archiwa,

-   domy kultury,

-   budynki szkolne i przedszkolne, żłobki

-   internaty, bursy i domy studenckie,

-   laboratoria i placówki badawcze,

-   stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria,

-   budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych

X

budynki kultu religijnego, jak:

-   kościoły, kaplice,

-   klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz

-   domy pogrzebowe, krematoria

XI

budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak:

-   szpitale, sanatoria, hospicja,

-   przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa,

-   lecznice weterynaryjne,

-   domy pomocy i opieki społecznej,

-   domy dziecka, domy rencisty,

-   schroniska dla bezdomnych oraz

-  hotele robotnicze

XII

 budynki administracji publicznej,

-  budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta,

-  budynki ministerstw i urzędów centralnych,

-  budynki terenowej administracji rządowej i samorządowej,

-  budynki sądów i trybunałów,

-  budynki więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz

-   obiekty budowlane Sił Zbrojnych

XIII

pozostałe budynki mieszkalne
(nie zaliczają się do tej kategorii budynki mieszkalne jednorodzinne  kat. I)

XIV

budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak:

-   hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne

XV

budynki sportu i rekreacji, jak:

-   hale sportowe i widowiskowe,

-   kryte baseny

XVI

budynki biurowe i konferencyjne

XVII

budynki handlu, gastronomii i usług, jak:

-   sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe,

-   restauracje, bary, kasyna, dyskoteki,

-   warsztaty rzemieślnicze,

-   stacje obsługi pojazdów,

-   myjnie samochodowe,

-   garaże powyżej dwóch stanowisk,

-   budynki dworcowe

XVIII

budynki przemysłowe, jak:

-   budynki produkcyjne, służące energetyce,

-   montownie, wytwórnie,

-   rzeźnie oraz

obiekty magazynowe, jak:

-   budynki składowe, chłodnie,

-   hangary, wiaty,

a także budynki kolejowe, jak:

-   nastawnie, podstacje trakcyjne,

-   lokomotywownie, wagonownie,

-   strażnice przejazdowe,

-   myjnie taboru kolejowego

XX

stacje paliw

XXII

-   place składowe,

-   postojowe,

-   składowiska odpadów,

-   parkingi

XXIV

obiekty gospodarki wodnej, jak:

-   zbiorniki wodne i nadpoziomowe,

-   stawy rybne

XXVII

budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak:

-   zapory, progi i stopnie wodne,

-   jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe,

-   syfony, wały przeciwpowodziowe,

-   kanały, śluzy żeglowne,

-   opaski i ostrogi brzegowe,

-   rowy melioracyjne

XXVIII

drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak:

-   mosty, estakady, kładki,

-   przejścia podziemne,

-   wiadukty, przepusty, tunele

XXIX

wolno stojące kominy i maszty

XXX

obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak:

-   ujęcia wód morskich i śródlądowych,

-   budowle zrzutów wód i ścieków,

-   pompownie,

-   stacje strefowe,

-   stacje uzdatniania wody,

-   oczyszczalnie ścieków