Procedury Budowlane


ZASADA GENERALNA

W art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zawarta została jedna z podstawowych zasad prawa budowlanego - wszelkie roboty budowlane można rozpocząć wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę.

Pozwolenie na budowę, zgodnie z art. 3 pkt 12 ustawy, to decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Wyjątki od tej zasady zostały określone w art. 29-31 ustawy i są to jedyne odstępstwa od reguły. Wyjątki te mają charakter listy zamkniętej i niedopuszczalne jest stosowanie w tym zakresie wykładni rozszerzającej.

 

 Obiekty realizowane bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę

 

  1)  obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

           a) parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

           b)  płyty do składowania obornika,

           c)  szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

           d)  naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż   4,50 m,

          e)  suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m2;

  2)  wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

  3)  indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

  4)  altany i obiekty gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;

  5)  wiaty przystankowe i peronowe;

  6)  budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 20 m2, służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położone na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;

  7)  wolnostojące kabiny telefoniczne, szafy i słupki telekomunikacyjne;

  8)  parkometry z własnym zasilaniem;

  9)  boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacji;

10)  miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;

11)  zatoki parkingowe na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;

12)  tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

13)  gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położone na gruntach leśnych Skarbu Państwa;

14)  obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

15)  przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m2;

16)  pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służące do:

       a)  cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,

       b)  uprawiania wędkarstwa,

       c)  rekreacji;

17)  opaski brzegowe oraz inne sztuczne, powierzchniowe lub liniowe umocnienia brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;

18)  pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych;

19)  instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

20)  przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne;

20a)  telekomunikacyjne linie kablowe;

20b)  kanalizacja kablowa;

21)  urządzenia pomiarowe, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

       a)  posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,

       b)  punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,

       c)  piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

22)  obiekty małej architektury;

23)  ogrodzenia;

24)  obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położone na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

25)  tymczasowe obiekty budowlane stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten cel;

26)  znaki geodezyjne, a także obiekty triangulacyjne, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;

27)  instalacje telekomunikacyjne w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

 

Budowy, o których mowa w pkt 1-3, 5-19 i 20a-21; wymagają zgłoszenia właściwemu organowi.

 

Budowa, o której mowa w pkt 20 wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia.

 

Roboty realizowane bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę

 

   1) remont istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

  2)  docieplanie budynków o wysokości do 12 m;

  3)  utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

  4)  instalowanie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

  5)  wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:

            a)  ziemnych stawów hodowlanych,

            b)  urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków  krajobrazowych oraz ich otulin;

  6)  wykonywanie ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;

  7)  przebudowa sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

  8)  przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych;

  9)  wykonywanie podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;

10)  instalowanie krat na obiektach budowlanych;

11)  instalowanie urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;

12)  montaż wolno stojących kolektorów słonecznych;

13)  instalowanie kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej.

 

Roboty budowlane, o których mowa w pkt 1-9 wymagają zgłoszenia właściwemu organowi.

 

Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga również

   1)  budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

           a)  krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

           b)  urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,

  2)  budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

Do zgłoszenia budowy, o której mowa w pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W zgłoszeniu budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.