Obowiązki

Pionem administracji publicznej, wykonującym zadania określone w Prawie budowlanym, są utworzone z dniem 1 stycznia 1999 r. organy nadzoru budowlanego: powiatowy i wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Organy te działają w ramach zespolonej administracji publicznej, z tym że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest samodzielnym organem nadzoru budowlanego. Na szczeblu wojewódzkim organem nadzoru budowlanego jest wojewoda, który działa przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego działa w imieniu wojewody, ale do swojej działalności posiada upoważnienie ustawowe.
Do podstawowych obowiązków organów nadzoru budowlanego należy:


1)   nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
- zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
- zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
- właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- stosowania wyrobów budowlanych;
2)   wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą;